Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predovšetkým postup a podmienky nakupovania, spôsobu úhrady ceny tovaru, doručenia tovaru ako aj prípadnú reklamáciu, či iné skutočnosti súvisiace s nakupovaním v našom internetovom obchode.

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sú upravené práva a povinnosti predajcu:

SNG Bratislava
Riečna 1
815 13 Bratislava
IČO: 164 712
DIČ: 2020829943
IČ DPH: SK 2020829943

ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len “SNG”),

a taktiež práva a povinnosti našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu medzi SNG ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim, predmetom ktorej je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.sng.sk.

Zákazníkom nášho internetového obchodu sa môže stať každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.sng.sk.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Ak ste v našom internetovom obchode našli tovar, o ktorý mate záujem, kliknutím na tlačidlo “Do košíka” ho presuniete do Vášho nákupného košíka. Následne môžete pohodlne pokračovať v nakupovaní alebo pristúpiť k záväznému objednaniu tovaru. Keď je Váš nákupný zoznam kompletný, kliknutím na ikonku košíka, ktorý sa zobrazuje vpravo ako posledná položka submenu E-shopu, zobrazíte  zoznam objednaných produktov. Pozorne si tento zoznam skontrolujte a v prípade potreby upravte požadované množstvo určitého tovaru alebo nesprávne objednaný tovar odstráňte z košíka znížením požadovaného množstva na nulu. Ak chcete nákupný zoznam doplniť o nový tovar, pokračujte v nakupovaní. Pred záväzným objednaním je potrebné vyplniť povinné polia vyznačené zelenou a zvoliť spôsob platby a doručenia. Ak ste podnikateľ a cenu tovaru si chcete uplatniť ako výdavok / náklad, vyplňte firemné fakturačné údaje. Ak si prajete, aby Vám bol tovar zaslaný na inú ako fakturačnú adresu, vyplňte polia pre inú adresu doručenia. Po zvolení spôsobu platby a doručenia, odkliknutí kolonky “Nie som robot” a  súhlase s obchodnými podmienkami a spracovaním osobných údajov môžete objednávku záväzne odoslať s povinnosťou platby. Po spracovaní Vašej objednávky Vám bez zbytočného odkladu zašleme na Vami zadanú emailovú adresu potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje najmä číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady za dopravu, spôsob platby, údaje o adrese doručenia a údaje o predávajúcom. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Ceny

Všetky ceny produktov uvedené na stránke sú konečné vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty. Na produktovej karte tovaru nájdete jeho jednotkovú cenu bez dane, príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty a celkovú cenu tovaru. Rovnaká skladba ceny sa zobrazí aj pri sumarizácii objednávky a samozrejme sú tieto informácie obsiahnuté aj v daňovom doklade. Zobrazené ceny však nezahŕňajú cenu dodania tovaru a poplatok za platbu dobierkou. Akciové ceny sú platné do dátumu ukončenia akcie alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, individuálne zľavy, či darčekové poukážky, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Dodacie lehoty

Pri objednávkach prijatých v pracovných dňoch pondelok až štvrtok Vám objednaný tovar odošleme do 5 dní od potvrdenia objednávky. Objednávky prijaté a spracované v piatok a počas víkendu, budú odoslané v pondelok resp. v najbližší pracovný deň.

Dodanie tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame kuriérskou službou DPD.

Ak Vám tovar nebol doručený ani do 10 dní od potvrdenia objednávky, kontaktujte nás, prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinnýprevziať tovar v dohodnutom mieste a čase, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom alebo nesprávne uvedenou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

V našom internetovom obchode môžete cenu tovaru uhradiť formou dobierky.

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo mailom na adresu eshop@sng.sk.

Poštovné a balné

K uvedeným cenám tovaru je pripočítané nasledovné poštovné:

Zásielky doručované kuriérskou službou DPD:
  • na území Slovenska je cena poštovného vrátane dobierky stanovená jednotne a predstavuje sumu 4,50 Eur bez DPH

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

SNG zodpovedá zákazníkovi za:

  • dodržanie ceny platnej v čase odoslania objednávky,
  • odoslanie tovaru v množstve a garantovanej kvalite,
  • priloženie daňového dokladu (faktúra)

SNG nenesie zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom,
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa,
  • poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a / alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Reklamovanie tovaru a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky reklamácie tovaru nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojní s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na mailovú adresu eshop@sng.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojejpodnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predajcom SNG a jeho zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predajca si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.SNG.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 2. 2023

Prajeme Vám príjemné nakupovanie!

Používanie materiálov zo stránky
Copyright © 2016 SNG Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu, častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu udeleného SNG zakázané.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2023  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter