Toto je archívna verzia webu, aktuálne informácie nájdete na www.sng.sk
English Vyhľadávanie
Preskočiť navigáciu Preskočiť na podmenu
SNG

Centrálny katalóg diel

Hurbanove kasárne, Kolárovo námestie 10, Bratislava

Slovenská národná galéria bola poverená svojím zriaďovateľom centrálnou evidenciou, spracúvaním a sprístupňovaním informácií o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku ešte v 70. rokoch minulého storočia. Dokumentačné karty diel, skatalogizované podľa Pravidiel katalogizácie umeleckých diel (SNG 1979), resp. podľa inovovanej metodiky (1990) sa sústreďovali na „kartách" v tzv. centrálnom katalógu SNG.

Začiatkom 90. rokov obsahoval centrálny katalóg cca 180 000 dokumentačných kariet a bol jedinečným projektom nielen v československom kontexte. Tento centrálny katalóg fungoval ako obrovská kartotéka a stal sa pilierom galerijného „know-how" pri vytváraní moderného projektu elektronickej databázy - Informačný systém pre galérie - Centrálna Evidencia Diel Výtvarného Umenia (ISG - CEDVU). Garantom vývoja a prevádzky tohto informačného systému je v zmysle Zákona o múzeách a galériách SNG.

V zmysle Zákona o múzeách a galériách je tiež každá registrovaná galéria povinná poskytovať údaje o spravovaných zbierkových predmetoch výtvarného umenia do elektronickej centrálnej evidencie. V tejto centrálnej databáze sú unifikovane zapísané popisné údaje o jednotlivých galerijných zbierkových predmetoch. Za vecnú správnosť popisných údajov o dielach výtvarného umenia zapísaných v centrálnej evidencii sú zodpovedné jednotlivé galérie - poskytovatelia údajov. Formálne správny a unifikovaný zápis údajov do centrálnej evidencie zabezpečujú do systému implementované číselníky, slovníky, tezaury a autority, ktoré sa priebežne podľa potreby vyvíjajú a dopĺňajú.

SNG ako garant projektu ISG - CEDVU má prehľad o stave popisných údajov a priebežne vyzýva galérie na ich revíziu, aktualizáciu a doplnenie. V súčasnosti je v centrálnej evidencii zapísaných 182 554 záznamov o dielach výtvarného umenia v zbierkach galérií v SR.

Používatelia

Pre zaregistrovaných poskytovateľov údajov a ich zamestnancov je centrálna databáza prístupná on-line tak na prezeranie ako aj zapisovanie údajov podľa pridelenia práv, užívateľského mena a hesla.

V centrálnom katalógu v SNG sú na študijné účely stále sprístupnené dokumentačné karty diel výtvarného umenia zo zbierok SNG, zbierkotvorných galérií a časti fondov umeleckých diel múzeí. Žiadatelia tiež majú možnosť štúdia záznamov v ISG-CEDVU prístupných elektronicky v priestoroch SNG. O prístup k obom databázam treba požiadať v žiadosti emailom na adresu cedvu@sng.sk.

Žiadosť má obsahovať: meno, priezvisko a kontakt žiadateľa, požadovaný termín štúdia alebo vyhotovenia rešerše, účel štúdia, resp. rešerše, konkrétnu požiadavku na rešerš. SNG má právo zvážiť opodstatnenosť a rozsah rešerše, príp. odmietnuť jej spracovanie.

Interní pracovníci SNG, externí odborní pracovníci spolupracujúci na projektoch SNG, študenti VŠ a doktorandi počas prípravy diplomových, seminárnych a doktorandských prác, pracovníci MK SR a MV SR - poskytovanie informácií bezplatne.

 
 
 

Kontakt Facebook Youtube Mapa stránky
Vyhlásenie o prístupnosti Správca obsahu Technický prevádzkovateľ
Slovenská národná galéria © 2024  
Powered by Cyclone3 of Comsultia
Newsletter